کتابخانه
مقالات
گالری

Tired

0

Hold my hand while you cut me down

                      

دستهای منونگه دار زمانی که منو رو به پایین رها می کنی

 

It had only just begun but now it’s over now

 

این داشت شروع می شد اما حالا تموم شده

 

And you’re in the heat of moments with your heart playing up cold

 

وتودرگرمای لحظه هاهستی زمانی که قلبت داره سردمیشه

 

I’m between the middle watching hastiness unfold

 

من باعجله آشکارشدن را تماشا می کنم

 

In my eyes your were smiling in the spotlight dancing with the night

 

درچشمان من تولبخند می زدی، درنورافکن باشب می رقصیدی

 

The night

 

شب

 

Fell off your mind

 

سقوط ذهن تو

 

I’m tired of trying

 

من ازسعی کردن خسته ام

 

Your teasing ain’t enough

 

اذیت شدن تودیگه بسه

 

Fed up of biding your time

 

ازتحمل کردن بیزارشدم

 

When I don’t get nothing back

 

زمانی که من کاری نمی کنم که هیچ چیزبه عقب برگرده

 

And for and for and for

 

وبرای وبرای وبرای……

 

When I don’t get nothing back

 

زمانی که من کاری نمی کنم که هیچ چیزبه عقب برگرده

 

Boy I’m tired

 

پسرمن خسته ام

 

Where’d you go when you stay behind

 

کجا میری وقتی که همین پشت موندی

 

I looked up and inside down and outside only to find

 

من به بالا وپایین وخارج ازهمه اینا نگاه می کنم تا فقط پیداکنم

 

A double taking punching hard and laughing at my smile

 

مقابله کردن دوبرابرسخت میشه و اون میخنده به لبخند من

 

I get closer you obviously prefer her

 

من به تونزدیک میشم بدیهی است که اونو ترجیح می دم

 

I’m tired of trying

 

من ازسعی کردن خسته ام

 

Your teasing ain’t enough

 

اذیت شدن تودیگه بسه

 

Fed up of biding your time

 

ازتحمل کردن بیزارشدم

 

When I don’t get nothing back

 

زمانی که من کاری نمی کنم که هیچ چیزبه عقب برگرده

 

And for and for and for

 

وبرای وبرای وبرای……

 

When I don’t get nothing back

 

زمانی که من کاری نمی کنم که هیچ چیزبه عقب برگرده

 

Boy I’m tired of trying

 

پسرمن ازسعی کردن خسته ام

 

Your teasing ain’t enough

 

اذیت شدن تودیگه بسه

 

Fed up of biding your time

 

ازتحمل کردن بیزارشدم

 

When I don’t get nothing back

 

زمانی که من کاری نمی کنم که هیچ چیزبه عقب برگرده

 

And for and for and for

 

وبرای وبرای وبرای……

 

When I don’t get nothing back

 

زمانی که من کاری نمی کنم که هیچ چیزبه عقب برگرده

 

Boy I’m tired

 

پسرمن خسته ام

 

I should have known

 

من بایدبفهمم

 

Never mind said your open arms

 

دستهای بازتو گفتن اشکالی نداره

 

I couldnt help belive the trick me back into them

 

من نمی تونم به موقع کمک کنم  حیله  منوبه اونها برگردون

 

I’m tired of trying

 

من ازسعی کردن خسته ام

 

Your teasing ain’t enough

 

اذیت شدن تودیگه بسه

 

Fed up of biding your time

 

ازتحمل کردن بیزارشدم

 

When I don’t get nothing back

 

زمانی که من کاری نمی کنم که هیچ چیزبه عقب برگرده

 

And for and for and for

 

وبرای وبرای وبرای……

 

When I don’t get nothing back

 

زمانی که من کاری نمی کنم که هیچ چیزبه عقب برگرده

 

Boy I’m tired of trying

 

پسرمن ازسعی کردن خسته ام

 

Your teasing ain’t enough

 

اذیت شدن تودیگه بسه

 

Fed up of biding your time

 

ازتحمل کردن بیزارشدم

 

When I don’t get nothing back

 

زمانی که من کاری نمی کنم که هیچ چیزبه عقب برگرده

 

And for and for and for

 

وبرای وبرای وبرای……

 

When I don’t get nothing back

 

زمانی که من کاری نمی کنم که هیچ چیزبه عقب برگرده

 

Boy I’m tired

 

پسر من خسته ام