کتابخانه
مقالات
گالری

Take It All

0

Didn’t I give it all

 

مگه من همه چیزمو ندادم ؟

 

Tried my best

 

یه خوبی سعی کرده بودم

 

 Gave you everything I had

 

که هر جیزی دارم رو بهت بدم

 

Everything and no less

 

هر چیزی رو بدون کاستی

 

Didn’t I do it right?

 

مگه این کارو به درستی انجام ندادم ؟

 

To let you down

 

تا تو رو نگه دارم

 

Maybe you got too used to

 

شاید اینکار رو تو انجام دادی تا

 

Having me around

 

منو اطراف نگه داری

 

Still how can you walk away

 

هنوز  چطور میتونی سرتو بندازی پایین و ..

 

From all my tears

 

از همه ی اشک هام بگذری ؟

 

It’s going to be an empty road Without me right here

 

بدون من این یه جادی هالی بیشتر نیست

 

But go on and take it

 

اما باشه ادامه بده و بدستش بیار

 

Take it all with you Don’t look back

 

از همش بگذرو دیگه پشت سرت هم نبین

 

At this crumbling fool

 

به این دیوونگیام نگاه نکن

 

Just take it all with my love

 

فقط همشون رو با عشق من بدست بیار

 

Take it all ، With my love

 

همش رو بگیر با عشق من

 

Maybe I should leave

 

شاید من باید برم

 

To help you see

 

تا کمکت کنم ، میبینی

 

Nothing is better then this

 

هیچی بهتر از این نیست

 

And this everything we need

 

و این همه جیزیه که نیاز داریم

 

So is it over ، Is this really it

 

پس این اخرش نیست ، این حقیقت داره

 

You’re giving up so easily,

 

تو به راحتی تسلیم میشی

 

I thought you loved me more than this,

 

و من فکر میکنم که تو بیشتر از این دوستم داری

 

But go on and take it

 

اما باشه ادامه بده و بدستش بیار

 

Take it all with you Don’t look back

 

از همش بگذرو دیگه پشت سرت هم نبین

 

At this crumbling fool

 

به این دیوونگیام نگاه نکن

 

Just take it all with my love

 

فقط همشون رو با عشق من بدست بیار

 

Take it all ، With my love

 

همش رو بگیر با عشق من

 

I will change if I must

 

اگه باید اخلاقم رو عوض کنم ، عوضش میکنم,

 

Slow it down and bring it home, I will adjust,

 

ارومش میکنم و میبرمش خونه و رو به راش میکنم

 

Oh If only if only you knew, Everything I do, Is for you

 

اوه خدا کاش میشد میفهمیدی کر کاری که میکنم فقط برای تو هست

 

But go on and take it

 

اما باشه ادامه بده و بدستش بیار

 

Take it all with you Don’t look back

 

از همش بگذرو دیگه پشت سرت هم نبین

 

At this crumbling fool

 

به این دیوونگیام نگاه نکن

 

Just take it all with my love

 

فقط همشون رو با عشق من بدست بیار

 

Take it all ، With my love

 

همش رو بگیر با عشق من