کتابخانه
مقالات
گالری

Skyfall

0

This is the end

 

این پایانه

 

Hold your breath and count to ten

 

نفست رو نگه دار و تا ده بشمار

 

Feel the earth move and then

 

گردش زمین رو احساس کن و اونوقت ..

 

Hear my heart burst again

 

صدای قلبم رو دوباره میشنوی

 

For this is the end

 

برای این پایان ..

 

I’ve drowned and dreamed this moment

 

من غرق  و مبهوت این لحظه شدم

 

So overdue, I owe them

 

و سر رسیدم . مدیون اونها شدم

 

Swept away, I’m stolen

 

از دستم در رفت .. من دزدیده شدم

 

Let the sky fall, when it crumbles

 

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

 

We will stand tall

 

ما با هم می ایستیم

 

Face it all together

 

با همه اینا رو به رو میشیم

 

Let the sky fall, when it crumbles

 

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

 

We will stand tall

 

ما با هم می ایستیم

 

Face it all together

 

با همه اینا رو به رو میشیم

 

At skyfall

 

زمان سقوط اسمون

 

Skyfall is where we start

 

اسمون همینجا ک ما  دوست شدیم داره سقوط میکنه

 

A thousand miles and poles apart

 

و هزاران مایل تیکه پاره میشه

 

When worlds collide, and days are dark

 

وقتی ک دنیا از هم میپاشه ، و روز ها تاریک میشن

 

You may have my number, you can take my name

 

تو شاید شماره ی منو داشته باشی ، میتونی بگی ک من مال تو هستم

 

But you’ll never have my heart

 

اما هیچوقت نمیتونی صاحب قلبم بشی

 

Let the sky fall, when it crumbles

 

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

 

We will stand tall

 

ما با هم می ایستیم

 

Face it all together

 

با همه اینا رو به رو میشیم

 

Let the sky fall, when it crumbles

 

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

 

We will stand tall

 

ما با هم می ایستیم

 

Face it all together

 

با همه اینا رو به رو میشیم

 

At skyfall

 

زمان سقوط اسمون

 

Where you go I go,

 

هر جا بری منم میرم

 

What you see I see

 

هر چی رو تو ببینی منم میبینم

 

I know I’ll never be me, without the security

 

میدونم ک هیچوقت  بدون امنیت خودم نمیشم

 

Of your loving arms

 

اگه دست های مهربونت

 

Keeping me from harm

 

منو از بدی ها دور نگه میداره

 

Put your hand in my hand

 

اونوقت دستت رو بذار توی دستام

 

And we’ll stand

 

و  تا با هم بایستیم

 

Let the sky fall, when it crumbles

 

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

 

We will stand tall

 

ما با هم می ایستیم

 

Face it all together

 

با همه اینا رو به رو میشیم

 

Let the sky fall, when it crumbles

 

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

 

We will stand tall

 

ما با هم می ایستیم

 

Face it all together

 

با همه اینا رو به رو میشیم

 

At skyfall

 

زمان سقوط اسمون

 

Let the sky fall

 

بذار اسمون سقوط کنه ..

 

We will stand tall

 

ما با هم می ایستیم

 

At skyfall

 

زمان سقوط اسمون