کتابخانه
مقالات
گالری

Set Fire To The Rain

0

I let it fall, my heart

 

گذاشتم قلبم سقوط کنه

 

And as it fell, you rose to claim it

 

و در حالی که داشت سقوط میکرد تو بلند شدی تا فتحش کنی

 

It was dark and I was over

 

همه جا تاریک بود و من به اخر خط رسیده بودم

 

Until you kissed my lips and you saved me

 

تا اینکه تو منو بوسیدی و نجاتم دادی

 

My hands, they’re strong

 

دستهای من قوی ان

 

But my knees were far too weak

 

اما زانوانم اونقدر قوی نبودن

 

To stand in your arms

 

تا بتونم توی اغوشت محکم باشم

 

Without falling to your feet

 

و به پات نیفتم

 

But there’s a side to you that I never knew, never knew

 

اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستمهیچوقت نمیدونستم

 

All the things you’d say, they were never true, never true

 

هر چیزی که گفتی هیچوقت راست نبودهیچوقت راست نبود

 

And the games you play, you would always win, always win

 

و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای همیشه برنده ای

 

But I set fire to the rain

 

اما من باران رو به آتش کشیدم

 

Watched it pour as I touched your face

 

و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

 

Let it burn while I cry

 

بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکنم

 

Cause I heard it screaming out your name, your name

 

چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزداسم تو

 

When laying with you

 

وقتی با تو ام

 

I could stay there, close my eyes

 

میتونستم اونجا بمونم و چشمامو ببندم

 

Feel you here, forever

 

و برای همیشه تو رو کنار خودم احساس کنم

 

You and me together, nothing is better

 

من و تو با هم هستیم و هیچ چیز بهتر از این نیست

 

Cause there’s a side to you that I never knew, never knew

 

اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستمهیچوقت نمیدونستم

 

All the things you’d say, they were never true, never true

 

هر چیزی که گفتی هیچوقت راست نبودهیچوقت راست نبود

 

And the games you’d play, you would always win, always win

 

و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای همیشه برنده ای

 

But I set fire to the rain

 

اما من باران رو به آتش کشیدم

 

Watched it pour as I touched your face

 

و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

 

Let it burn while I cried

 

بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم

 

Cause I heard it screaming out your name, your name

 

چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزداسم تو

 

I set fire to the rain

 

من باران رو به آتش کشیدم

 

And I threw us into the flames

 

و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم

 

Where I felt somethin’ die, ’cause I knew that

 

اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردم

 

That was the last time, the last time

 

چون میدونستم این آخرین بار بودآخرین بار

 

Sometimes I wake up by the door

 

بعضی موقع ها وقتی بیدار میشم و می فهمم پیش در خوابم برده

 

Now that you’ve gone, must be waiting for you

 

حالا که رفتی باید منتظرت  باشم

 

Even now when it’s already over

 

حتی حالا که این عشق تموم شده

 

I can’t help myself from looking for you

 

نمی تونم دنبالت نگردم

 

I set fire to the rain

 

من باران رو به آتش کشیدم

 

Watched it pour as I touched your face

 

و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

 

Let it burn while I cried

 

بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم

 

Cause I heard it screaming out your name, your name

 

چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزداسم تو

 

I set fire to the rain

 

من باران رو به آتش کشیدم

 

And I threw us into the flames

 

و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم

 

Where I felt somethin’ die

 

اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردم

 

Cause I knew that that was the last time, the last time, oh

 

چون میدونستم این آخرین بار بودآخرین بار

 

Oh, no

 

Let it burn, oh

 

بذار مشتعل شه

 

Let it burn

 

بذار مشتعل شه

 

Let it burn

 

بذار مشتعل شه