کتابخانه
مقالات
گالری

Rumour Has It‏ ‏

0

 

All of these words whispered in my ear

همه ی این کلمات تو گوشم زمزمه میشه

 

Tell a story that I cannot bear to hear

داستانی بگو که من تحمل شنیدنشو نداشته باشم

 

Just ’cause I said it, it don’t mean that

فقط به خاطر اینکه گفتم منظورم اون نیست

 

I meant it People say crazy things

کمظورم این بود که مردم چیزای دیوانه واری میگن

 

Just ’cause I said it, don’t mean that

فقط به خاطر اینکه گفتم منظورم اون نیست

 

I meant it Just ’cause you heard it

اینو گفتم فقط به خاطر اینکه تو بشنوی

 

Rumour has it(x14)

اینا همه شایعست

 

But rumor has it he’s the one I’m leaving you for

اما اینا شایعن اون کسیه که دارم به خاطرت ترکش میکنم