کتابخانه
مقالات
گالری

Painting Pictures

0

Making memories using my eyes

 

با چشمام خاطرات می‌سازم

 

Filling up my heart with golden stories

 

قلبم رو با قصه‌هایی زرین پر می‌کنم

 

Who adds some spice to the rhythm of life, ooh

 

قصه‌هایی از کسی که کمی چاشنی به نوای زندگیم می‌ده

 

Welcome sunrise with a morning glory

 

به یه صبح شکوهمند با طلوع خوش آمد میگم

 

I’ve changed my mind there is no simple life for me

 

نظرم عوض شده، زندگی ساده برای من معنی داره

 

I want to see, I want to feel my heartbeat

 

میخوام که ببینم، دلم میخواد که تپش قلبم رو حس کنم

 

So with the world that you feeling

 

با دنیایی که حسش می‌کنی

 

I can feel the pressure pushing

 

میتونم فشاری رو که سنگینی میکنه

 

Onto my heart and it’s teasing me

 

روی قلبم رو حس کنم و این آزارم می‌ده

 

So scratch my itch and beat my drum

 

پس نقطه ای رو که میخاره، برام بخارون و به طبل من بکوب

 

یعنی لذت رو در من بیدار کن و قلبم رو به تپش دربیار

 

So I can start to begin what’s begun

 

بنابرین میتونم شروع کنم چیزی و که آغاز شده

 

Filling up my heart with golden stories

 

قلبم رو با قصه‌هایی زرین پر می‌کنم

 

Filling up my heart with golden stories

 

قلبم رو با قصه‌هایی زرین پر می‌کنم

 

Running riot inside my soul

 

توی روحم بلوایی به راهه

 

Fire burning and it’s lighting me up

 

آتشی شعله میکشه و روشنم میکنه

 

To scratch my itch and beat my drum

 

که لذت رو در من بیدار کنه و قلبم رو به تپش در بیره

 

So I can finish what I have begun

 

اینطوری میتونم به پایان ببرم چیزی و که شروع کردم

 

Filling up my heart with golden stories

 

قلبم رو با قصه هایی زرین پر میکنم

 

Filling up my heart with golden stories

 

قلبم رو با قصه هایی زرین پر می‌کنمش