کتابخانه
مقالات
گالری

One And Only

0

You’ve been on my mind

 

تو ذهن من بودی

 

I grow fonder every day,

 

هر روز بیشتر عاشقت میشم

 

Lose myself in time

 

خودم رو تو زمان گم کردم

 

Just thinking of your face

 

فقط در رویای چهرتم

 

God only knows

 

فقط خدا میدونه

 

Why it’s taken me so long

 

که چرا این همه مدت طول کشیده

 

To let my doubts go

 

تا شک هام بر طرف بشن

 

You’re the only one that I want

 

تو تنها فردی هستی که میخوام

 

I don’t know why I’m scared, I’ve been here before

 

نمیدونم چرا ترسیدم، قبلا هم اینجا بودم

 

Every feeling, every word, I’ve imagined it all,

 

هر حسی که به من دست میده و هر جمله ای، همشونو قبلا تو رویاهام دیدم

 

You never know if you never try

 

تا سعی نکنی نمیفهمی

 

To forgive your past and simply be mine

 

تا گذشتتو ببخشی و به آسونی مال من بشی

 

I dare you to let me be your, your one and only

 

بهت اجازه میدم که منو مال خودت کنی، مال خودت تنها

 

Promise I’m worthy to hold in your arms

 

قول بده که ارزش موندن در آغوشت رو دارم

 

So come on and give me the chance

 

پس بیا و شانسی به من بده

 

To prove that I’m the one who can

 

که من اون فردی هستم که میتونم برات تک باشم

 

Walk that mile until the end starts

 

اون یک مایل رو سپری کن تا پایان شروع بشه

 

If I’ve been on your mind

 

تو ذهن تو بودم

 

You hang on every word I say

 

تو تک تک جملاتی که به زبون می آوردم

 

Lose yourself in time at the mention of my name

 

خودت رو تو زمان رها کن، با به زبون آوردن اسمم

 

Will I ever know how it feels to hold you close?

 

یعنی هرگز حس درآغوش گرفتنت رو احساس می کنم

 

And have you tell me whichever road I choose you’ll go

 

به من گفتی که هر راهی رو که من جلوی پات قرار بدم در پیش میگیری

 

I don’t know why I’m scared, I’ve been here before

 

نمیدونم چرا ترسیدم، قبلا هم اینجا بودم

 

Every feeling, every word, I’ve imagined it all,

 

هر حسی که به من دست میده و هر جمله ای، همشونو قبلا تو رویاهام دیدم

 

You never know if you never try

 

تا سعی نکنی نمیفهمی

 

To forgive your past and simply be mine

 

تا گذشتتو ببخشی و به آسونی مال من بشی

 

I dare you to let me be your, your one and only

 

بهت اجازه میدم که منو مال خودت کنی، مال خودت تنها

 

Promise I’m worthy to hold in your arms

 

قول بده که ارزش موندن در آغوشت رو دارم

 

So come on and give me the chance

 

پس بیا و شانسی به من بده

 

To prove that I’m the one who can

 

که من اون فردی هستم که میتونم برات تک باشم

 

Walk that mile until the end starts

 

اون یک مایل رو سپری کن تا پایان شروع بشه

 

I know it ain’t easy, giving up your heart

 

میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست

 

I know it ain’t easy, giving up your heart

 

میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست

 

(Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it)

 

هیچکس کامل نیست، باورم کن اینو تجربه کردم

 

I know it ain’t easy, giving up your heart

 

میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست

 

(Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it)

 

هیچکس کامل نیست، باورم کن اینو تجربه کردم

 

I know it ain’t easy, giving up your heart

 

میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست

 

(Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it)

 

هیچکس کامل نیست، باورم کن اینو تجربه کردم

 

I know it ain’t easy, giving up your heart

 

میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست

 

(Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it)

 

هیچکس کامل نیست، باورم کن اینو تجربه کردم

 

I know it ain’t easy, giving up your heart

 

میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست

 

I dare you to let me be your, your one and only

 

بهت اجازه میدم که منو مال خودت کنی، مال خودت تنها

 

Promise I’m worthy to hold in your arms

 

قول بده که ارزش موندن در آغوشت رو دارم

 

So come on and give me the chance

 

پس بیا و شانسی به من بده

 

To prove that I’m the one who can

 

که من اون فردی هستم که میتونم برات تک باشم

 

Walk that mile until the end starts

 

اون یک مایل رو سپری کن تا پایان شروع بشه

 

So come on and give me the chance

 

پس بیا و شانسی به من بده

 

To prove that I’m the one who can

 

که من اون فردی هستم که میتونم برات تک باشم

 

Walk that mile until the end starts

 

اون یک مایل رو سپری کن تا پایان شروع بشه