کتابخانه
مقالات
گالری

My Same

0

You’re set in stone and I never give in

 

تویک مجموعه ای ازسنگ ومن هیچوقت نیستم

 

I think you’re stubborn ‘cept you’re always softening

 

فکرکنم توهمیشه به یک جاخیره ای وهمیشه مفهومتونرم بیان می کنی

 

You say I’m selfish, I agree with you on that

 

  I think you’re giving off way too much in fact

 

من فکرمی کنم وقتی اتفاقی می افته توراه های زیادی روبلدی

 

I say we’ve only known each other one year

 

من میگم مافقط همدیگرو دریک سال شناختیم

 

You say, “Pff, I’ve known you longer my dear

 

تومیگی( پوووف)من میدونم توپیچیده هستی عزیزم

 

You like to be so close, I like to be alone

 

تودوستداری خیلی بسته ومرموزباشی، من دوستدارم تنها باشم

 

I like to sit on chairs and you prefer the floor

 

من دوستدارم روی صندلی هابشینم وتو ترجیح میدی روزمین بشینی

 

Walking with each other, think we’ll never match at all, but we do

 

وقتی باهم راه می ریم،فکرمی کنم ما هیچوقت باهم جورنمی شیم،اما بازهم باهمیم

 

But we do, but we do, but we do

 

اما بازهم باهمیم

 

I thought I knew myself, somehow you know me more

 

من فکر میکنم خودموخوب میشناسم، چه جوری تومنوبیشترمیشناسی؟

 

I’ve never known this inevitable

 

من هیچ وقت نمیفهمم این اجتناب ناپذیره

 

You’re the first to make out whenever we are two

 

توموفق شدی هروقت مادوتابودیم

 

I don’t know who I’d be if I didn’t know you

 

من نمیدونم کی بودم اگه تورو نمیشناختم

 

You’re so provocative, I’m so conservative

 

توخیلی تحریک کننده هستی،من خیلی محافظه کارهستم

 

You’re so adventurous, I’m so very cautious, combined

 

توخیلی پرماجرا وماجراجو هستی،من خیلی خیلی محتاط هستم،ترکیب شدیم

 

You think we would and we do, but we do, but we do, but we do

 

توفکرمیکنی ماباهم خواهیم بود،ولی مابازهم باهمیم

 

Favouritism ain’t my thing but

 

این اون چیزی که می خوام نیست اما

 

In this situation I’ll be glad

 

من دراین وضعیت خوشحالم

 

Favouritism ain’t my thing but

 

این اون چیزی که می خوام نیست اما

 

I’ll be glad to make an exception

 

من خوشحال خواهم بودزمانی که یک استثنا بسازم

 

You’re set in stone and I never give in

 

تویک مجموعه ای ازسنگ ومن هیچوقت نیستم

 

I think you’re stubborn ‘cept you’re always softening

 

فکرکنم توهمیشه به یک جاخیره ای وهمیشه مفهومتونرم بیان می کنی

 

You say I’m selfish, I agree with you on that

 

تومیگی من خودخواهم من باتودراین مورد موافقم

 

I think you’re giving off way too much in fact

 

من فکرمی کنم وقتی اتفاقی می افته توراه های زیادی روبلدی

 

I say we’ve only known each other one year

 

من میگم مافقط همدیگرو دریک سال شناختیم

 

You say, “Pff, I’ve known you longer my dear

 

تومیگی( پوووف)من میدونم توپیچیده هستی عزیزم

 

You like to be so close, I like to be alone

 

تودوستداری خیلی بسته ومرموزباشی، من دوستدارم تنها باشم

 

I like to sit on chairs and you prefer the floor

 

من دوستدارم روی صندلی هابشینم وتو ترجیح میدی روزمین بشینی

 

Walking with each other, think we’ll never match at all, but we do

 

وقتی باهم راه می ریم،فکرمی کنم ما هیچوقت باهم جورنمی شیم،اما بازهم باهمیم

 

2013   Adele

Now And Then

 

Sometimes the hole

 

گاهی اوقات حفره ای که

 

You left hurts my heart

 

توی قلبم جا گذاشتی درد میگیره

 

So bad it cuts through

 

انگار بد که انگار از درون میبره

 

The deepest parts of me

 

عمیق تزین قسم وجود رو

 

And fills up my mouth

 

و دهانم رو پر میکنه

 

With words that I cry

 

از کلماتی که به گریه‌ام میندازه

 

How I’m still trying

 

هنوز هم سعی دارم

 

To stay inside

 

در درونم بمونم

 

Hearts break

 

قلب‌ها شکسته میشن

 

And hearts wait

 

و منتظر میمونن

 

To make us

 

تا بذارن که ما

 

Grow from dust

 

از خاکستر بر خیزیم

 

Then our eyes cry

 

چشمامون به گریه میفتن

 

And souls sigh

 

و روحمان آه میکشه

 

So that we know

 

اون موقعست که میدونیم

 

That it hurts

 

درد داره

 

Our hearts break

 

قلب ما میشکنه

 

And hearts wait

 

و منتظر میمونن

 

To make us

 

تا بذارن که ما

 

Grow from dust

 

از خاکستر بر خیزیم

 

Then our eyes cry

 

چشمامون به گریه میفتن

 

And souls sigh

 

و روحمان آه میکشه

 

So that we know

 

اون موقعست که میدونیم

 

That it hurts

 

درد داره

 

Every now and then

 

در هر زمان فعل و آینده

 

My memories ache

 

خاطراتم به درد میاد

 

With the empty ideas

 

با همهٔ افکار تو خالی

 

Of the ones we’d made

 

از کسایی که ساختیم

 

But as time goes on

 

ولی همون طور که زمان میگذره

 

and my age gets older

 

و من پیرتر میشم

 

I love the ones I know

 

کسایی که می‌شناسم دوست می‌دارم

 

They’re enough

 

اونا برای من کافین

 

To picture the rain

 

که باران رو تصویر کنم

 

Cause heart break

 

چون قلب شکسته میشه

 

And hearts wait

 

و قبل‌ها منتظر میمونن

 

To make us

 

تا بذارن که ما

 

Grow from dust

 

از خاکستر بر خیزیم

 

Then our eyes cry

 

چشمامون به گریه میفتن

 

And souls sigh

 

و روحمان آه میکشه

 

So that we know

 

اون موقعست که میدونیم

 

That it hurts

 

درد داره

 

Our hearts break

 

قلب ما میشکنه

 

And hearts wait

 

و منتظر میمونن

 

To make us

 

تا بذارن که ما

 

Grow from dust

 

از خاکستر بر خیزیم

 

Then our eyes cry

 

چشمامون به گریه میفتن

 

And souls sigh

 

و روحمان آه میکشه

 

So that we know

 

اون موقعست که میدونیم

 

That it hurts

 

درد داره

 

You know when to make me

 

میدونی که کی من بسازی

 

I might just your heal

 

ممکنه التیام تو باشم

 

You know when to make me

 

میدونی که کی من بسازی

 

I might just your heal

 

ممکنه التیام تو باشم

 

You know when to make me

 

میدونی که کی من بسازی

 

I might just your heal

 

ممکنه التیام تو باشم

 

You know when to make me

 

میدونی که کی من بسازی

 

I might be just your heal

 

ممکنه التیام تو باشم