کتابخانه
مقالات
گالری

Make You Feel My Love

0

when the rain

وقتی بارون

Is blowing your face

داره صورتتو نوازش میکنه

And the whole world

و وقتی همه ی دنیا

Is on your case

موضوع حرفاشون تویی

I could offer you

من میتونم تقدیم کنم بهت

A warm embrace

یه آغوش گرم

To make you feel my love

تا بهت عشقم رو ثابت کنم

when the evening shadows

وقتی هوا تاریک شد

And the stars appear

وستاره ها نمایان شدند

And there is no one there

وهیشکی اونجا نیست

To Dry your tears

تا اشکات رو خشک کنه

I can hold you

من میتونم پیشت باشم

for million years

به مدت میلیون ها سال

to make you feel my love

تا عشقمو بهت ثابت کنم

I know you

من میدونم

Haven’t made

که تو هنوز

Your mind up yet

تصمیمت رو نگرفتی

But I would never

ولی من هیچوقت

Do you wrong

کاری نمیکنم که اشتباه کنی

I’ve known it

من میدونستم

From the moment

از اون لحظه ای که

That we met

ما همدیگرو دیدیم

No doubt in my mind

هیچ شکی در ذهنم نداشتم

Where you belong

که تو به کجا تعلق داشتی

I’d go hungry

من گرسنه موندم

I’d go black and blue

من برگشتم و خلق گرفتم

I’d go crawling

من سینه خیز رفتم

Down the avenue

تمام راه رو توی جاده

Know there’s nothing

میدونستم که هیچی نیست

That I wouldn’t do

که نتونم انجامش بدم

To make you feel my love

تا تو احساس کنی که دوست دارم

The storms are raging

طوفان در داره

On the rolling sea

روی امواج دریا

And on the highway of regret

همچنین در بزرگراه پشیمانی

The winds of change

باد های تغییر

Are blowing wild and free

وحشیانه و آزاد دارن میوزند

You ain’t seen nothing

تو چیزی نمیبینی

Like me yet

منو دوسم داشته باش

I could make you happy

من میتونم خوشحالت کنم

Make your dreams come true

میتونم رویاهات رو به حقیقت تبدیل کنم

Nothing that I wouldn’t do

چیزی نیست که نتونم انجام بدم

Go to the ends

تا آخرش پیش میرم

Of the Earth for you

تا اخر دنیا بخاطرتو

To make you feel my love, To make you feel my love

تا عشقم رو بهت بفهمونم.تا ثابت کنم عشقمو بهت.