کتابخانه
مقالات
گالری

I’ll Be Waiting

0

Hold me closer one more time,

 

یک بار دیگه به من نزدیک شو.(منو در اغوش بگیر)

 

Say that you love me in your last goodbye,

 

با آخرین خداحافظیت بگو که دوستم داری.

 

Please forgive me for my sins,

 

من رو بخاطر گناهانم ببخش

 

Yes, I swam dirty waters,

 

بله..من در آب‌های گل آلود شنا می‌کنم..

 

But you pushed me in,

 

اما تو منو توی این آب‌ها هل دادی

 

I’ve seen your face under every sky,

 

من چهره‌ی تورو زیر همه‌ی آهسمون‌ها دیدم

 

Over every border and on every line,

 

توی همه‌ی دوره و زیر همه‌ی خط‌ها

 

You know my heart more than I do,

 

تو قلب منو بیشتر از من می‌شناسی

 

We were the greatest, me and you,

ما بهترین بودیم. من با تو

 

But we had time against us,

 

اما زمان دشمن ما بود

 

And miles between us,

 

و مایل‌ها فاصله بین ما

 

The heavens cried,

 

و گریه و اه های زیاد

 

I know I left you speechless,

 

من می‌دونم که تورو بدون هیچ حرفی ترک کردم

 

But now the sky has cleared and it’s blue,

 

اما می‌دونم که آسمون شفاف (صاف) و آبیه

 

And I see my future in you,

و من آینده‌ی خودم رو درون تو می‌بینم

 

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,

 

من منتظر تو خواهم بود تا تو آماده بشی که دوباره به من عشق بورزی

 

I put my hands up,

 

من دستام رو می‌برم بالا

 

I’ll do everything different,

 

کارهای متفاوتی انجام خواهم داد

 

I’ll be better to you,

 

برای تو آدم بهتری خواهم بود

 

تکراری

 

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,

I put my hands up,

I’ll be somebody different,

 

من یک ادم دیکه ای خواهم بود.

 

I’ll be better to you,

 

Let me stay here for just one more night,

 

بزار فقط یک شب دیکه اینجا (پیشه تو) بمونم

 

Build your world around me,

 

دنیای خودت رو اطراف من بساز  

 

And pull me to the light,

 

و منو از نور بیار بیرون

 

So I can tell you that I was wrong,

 

که من بتونم بهت بگم که اشتباه کردم

 

I was a child then, but now I’m willing to learn,

 

من اون موقع بچه بودم.. اما الان دارم یاد می‌گیرم

 

But we had time against us,

And miles between us,

The heavens cried, I know I left you speechless,

But now the sky has cleared and it’s blue,

And I see my future in you

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,

I put my hands up,

I’ll do everything different,

I’ll be better to you,

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,

I put my hands up,

I’ll be somebody different,

I’ll be better to you

Time against us,

Miles between us,

Heavens cried,

I know I left you speechless,

Time against us,

Miles between us

Heavens cried,

I know I left you speechless,

I know I left you speechless,

I’ll be waiting,

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,

I put my hands up,

I’ll do everything different,

I’ll be better to you,

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,

I put my hands up,

I’ll be somebody different,

I’ll be better to you