کتابخانه
مقالات
گالری

Hometown Glory

0

I’ve been walking in the same way as I did

 

توی مسیری دارم گام دارم که قبلا هم آنجا بودم

 

Missing all the cracks in the pavement

 

دلم برای همهٔ شکستگی‌های کف پیاده رو تنگ شده

 

And tutting my heel and strutting my feet

 

Is there anything I can do for you dear? Is there anyone I could call?”

 

میتونم برات کاری انجام بدم عزیزم؟ آیا کسی هست که بتونم باهاش تماس بگیرم؟

 

No and thank you, please madame, I ain’t lost, just wandering.”

 

متشکرم خانم اما نه. فکر می‌کنم گم شدم فقط دارم پرسه می‌زنم

 

Round my hometown

 

پرسه می‌زنم دور زادگاه خودم

 

Memories are fresh

 

خاطراتم زنده شده

 

Round my hometown

 

پرسه می‌زنم دور محلهٔ قدیمی خودم

 

Ooh the people I’ve met

 

مردمی که باهاشون آشنا شدم

 

Are the wonders of my world

 

عجایب دنیای من هستن

 

Are the wonders of my world

 

عجایب دنیای من هستن

 

Are the wonders of this world

 

عجایب دنیای من هستن

 

Are the wonders now

 

عجایب دنیای من هستن

 

I like it in the city when the air is so thick and opaque

 

دوست دارم شهر رو در هوای مه آلود و تیره وتار ببینم

 

I love to see everybody in short skirts, shorts and shades

 

دوست دارم همه رو در دامن‌های کوتاه، شلوارک های کوتاه و عینک‌های آفتابی ببینم (استایل قدیم لندنی‌ها)

 

I like it in the city when two worlds collide

 

من زمانی رو دوست دارم که توی شهر 2 کلمه با هم پیوند بخورن

 

You get the people and the government

 

تو هم مردم رو داری هم دولتت رو

 

Everybody taking different sides

 

هرکسی از یه جبهه حرف میزنه

 

Shows that we ain’t gonna stand shit

 

ماجراهایی که بر ملا میکنه که چقدر پوچ ایستادیم

 

Shows that we are united

 

ماجراهایی که بر ملا میکنه که چقدر یکی هستیم

 

Shows that we ain’t gonna take it

 

ماجراهایی که بر ملا میکنه که چی فکر می‌کنیم

 

Shows that we ain’t gonna stand shit

 

ماجراهایی که بر ملا میکنه که چقدر پوچ ایستادیم

 

Shows that we are united

 

ماجراهایی که بر ملا میکنه که چقدر یکی هستیم

 

Round my hometown

 

پرسه می‌زنم دور زادگاه خودم

 

Memories are fresh

 

خاطراتم زنده شده

 

Round my hometown

 

پرسه می‌زنم دور محلهٔ قدیمی خودم

 

Ooh the people I’ve met

 

مردمی که باهاشون آشنا شدم

 

Are the wonders of my world

 

عجایب دنیای من هستن

 

Are the wonders of my world

 

عجایب دنیای من هستن

 

Are the wonders of this world

 

عجایب دنیای من هستن

 

Are the wonders of my world

 

عجایب دنیای من هستن

 

Of my world, yeah

 

آه بله، دنیای من

 

Of my world

 

دنیای من

 

Of my world, yeah

 

آه بله، دنیای من