کتابخانه
مقالات
گالری

Hiding My Heart

0

This is how the story went

 

ماجرا اینطوری شروع شد که

 

I met someone by accident

 

من اتفاقی یک نفر رو دیدم..

 

who blew me away

 

کسی که قلب من رو منفجر کرد

 

blew me away

 

وجود من رو منفجر کرد

 

And It was in the darkest of my days

 

و اون جزوه تاریکترین روز های من بود

 

When you took my sorrow and you took my pain

 

تو غم و درد من رو با خودت بردی

 

And buried them away, you buried them away

 

و اون ها رو به خاک سپردی

 

I wish I could lay down beside you

 

کاش می‌تونستم کنارت بخوابم

 

When the day is done

 

وقتیکه شب می‌شه

 

And wake up to your face against the morning sun

 

و صورتم در مقابل صورتت باشه وقتی صبح می‌شه

 

But like everything I’ve ever known

 

اما مثل هر چیزی که تاحالا فهمیدم

 

you’ll disappear one day

 

تو یک روز میری

 

So I’ll spend my whole life hiding my heart away

 

پس من در طول زندگیم قلبم رو ب دور از تو پنهان می‌کنم

 

Dropped you off at the train station

 

تورو در ایستگاه قطار پیاده کردم

 

Put a kiss on top of your head

 

بوسه‌ای بر سرت زدم

 

And watched you wave

 

و دست تکان دادن تورو نگاه کردم

 

And watched you wave

 

Then I went on home to my skyscrapers

 

من به خونم درون آسمون خراش برگشتم

 

Neon lights and waiting papers

 

چراغ‌های نعون و کاغذهای انتظار

 

That I call home

 

که من زنگ زدمبه خونه

 

I call that home

 

که من زنگ زدمبه خونه

 

*تکراری*

 

I wish I could lay down beside you

 

When the day is done

 

And wake up to your face against the morning sun

 

But like everything I’ve ever known

 

You’ll disappear one day

 

So I’ll spend my whole life hiding my heart away

 

Away, yeah

 

Woke up feeling heavy hearted

 

وقتی از خواب بیدار شدم احساس کردم شدیدا ضربه دیدم

 

I’m going back to where I started

 

دارم به سمت جایی می‌رم که از اول شروع کرده بودم

 

The morning rain

 

بارون صبح گاهی

 

The morning rain

 

بارون صبح گاهی

 

And though I wish that you were here

 

و دارم فکر میکنم که کاش تو اینجا بودی

 

on that same old road that brought me here

 

روی همون راه قدیمی که من رو به اینجا کشونده

 

It’s calling me home

 

این فراخوانی من به خونست

 

It’s calling me home

 

این فراخوانی من به خونست

 

*تکراری*

 

I wish I could lay down beside you

 

When the day is done

 

And wake up to your face against the morning sun

 

But like everything I’ve ever known

 

You’ll disappear one day

 

So I’ll spend my whole life hiding my heart away

 

I can’t spend my whole life hiding my heart away

 

من نمی‌تونم کل زندگیم قلبم رو از تو دور کنم