کتابخانه
مقالات
گالری

First Love

0

So little to say, but so much time

 

حرف‌های کمی برای گفتن هست، ولی زمان زیادی مونده

 

Despite my empty mouth, the words are in my mind

 

با اینکه دهانم خالی از کلمه هست، ذهنم پر از کلماته

 

Please wear the face, the one where you smile

 

خواهش می‌کنم اون چهره ای رو بپوش که لبخند میزنه

 

Because you lighten up my heart when I start to cry

 

چون تو قلبم رو شاد می‌کنی وقتی شروع به گریه می‌کنم

 

Forgive me, first love, but I’m tired

 

من رو ببخش عشق اول

 

I need to get away to feel again

 

من باید (از تو) دور بشم تا بتونم دوباره (چیزی) حس کنم

 

Try to understand why,

 

بفهم که چرا (دارم این کارو می‌کنم)

 

don’t get so close to change my mind

 

زیاد (به من) نزدیک نشو تا نظرم رو عوض کنم

 

Please wipe that look out of your eyes,

 

خواهش می‌کنم اون نگاه رو از چشمات پاک کن

 

it’s bribing me to doubt myself

 

داره باعث میشه که به خودم شک کنم

 

Simply, it’s tiring

 

خیلی ساده، خسته کنندس

 

This love has dried up and stayed behind

 

این عشق خشک شده و پشت سر مونده

 

And if I stay, I’ll be alive

 

و اگه من بمونم، زنده میمونم

 

Then choke on words I’d always hide

 

بعد، موقع حرف زدن احساس خفگی می‌کنم و برای همیشه پنهان میشم

 

Excuse me, first love, but we’re through

 

ببخشید عشق اول، ولی ما دیگه رابطمون تموم شده

 

I need to taste the kiss from someone new

 

من باید طعم بوسه رو از یک نفر دیگه بچشم

 

Forgive me, first love, but I’m too tired

 

ببخشید عشق اول، ولی من خیلی خستم

 

I’m bored to say the least and I, I lack desire

 

من از گفتن کمترین چیزها حوصلم سر می‌ره و من، من علاقه ای ندارم

 

Forgive me, first love

 

من رو ببخش عشق اول

 

Forgive me, first love

 

من رو ببخش عشق اول

 

Forgive me, first love

 

من رو ببخش عشق اول

 

Forgive me, first love

 

من رو ببخش عشق اول

 

Forgive me, forgive me, first love

 

من رو ببخش، ببخش، عشق اول

 

Forgive me, first love

 

من رو ببخش عشق اول