کتابخانه
مقالات
گالری

Don’t You Remember

0

When will I see you again

کی دوباره می بینمت؟

 

You left with no goodbye, not a single word was said

بدون خداحافظی گذاشتی رفتی، حتی یه کلمه هم نگفتی

 

No final kiss to seal anything

بدون آخرین بوسه که همه چیز رو تموم کنه

 

I had no idea of the state we were in

اصلا نمیدونم توی چه وضعیتی بودیم

 

I know I have a fickle heart and bitterness

میدونم که قلب احساساتی و تلخ و شیرینی دارم

 

And a wandering eye, and a heaviness in my head

و چشمان متعجب و یک سنگینی توی سرم

 

But don’t you remember, don’t you remember

ولی یادت نمیاد؟ یادت نمیاد؟

 

The reason you loved me before

علت اینکه قبلا عاشقم بودی

 

Baby please remember me once more

عزیزم خواهش میکنم یکبار دیگه منو یادت بیاد

 

When was the last time you thought of me

آخرین باری که بهم فکر کردی کی بوده؟

 

Or have you completely erased me from your memories

یا کلا منو از توی خاطراتت پاک کردی؟

 

I often think about where I went wrong

همیشه به این فکر میکنم که کجا اشتباه کردم

 

The more I do, the less I know

کارهای زیادی انجام دادم ولی کمتر چیزی یادم میاد

 

I know I have a fickle heart and bitterness

میدونم که قلب احساساتی و تلخ و شیرینی دارم

 

And a wandering eye, and a heaviness in my head

و چشمان متعجب و یک سنگینی توی سرم

 

But don’t you remember, don’t you remember

ولی یادت نمیاد؟ یادت نمیاد؟

 

The reason you loved me before

علت اینکه قبلا عاشقم بودی

 

Baby please remember me once more

عزیزم خواهش میکنم یکبار دیگه منو یادت بیاد

 

Ohhhh

اوووه

 

I gave you the space so you could breathe

بهت فضا دادم تا بتونی نفس بکشی

 

I kept my distance so you would be free

ازت فاصله گرفتم تا بتونی آزاد باشی

 

And hope that you find the missing piece

و امیدوارم قطعه ی گمشده ات رو پیدا کنی

 

To bring you back to me

تا دوباره پیش من بیای

 

But don’t you remember, don’t you remember

ولی یادت نمیاد؟ یادت نمیاد؟

 

The reason you loved me before

علت اینکه قبلا عاشقم بودی

 

Baby please remember me once more

عزیزم خواهش میکنم یکبار دیگه منو یادت بیاد

 

When will I see you again

کی دوباره می بینمت؟