کتابخانه
مقالات
گالری

Crazy for Yo

0

Found myself today singing out your name

 

امروز خودمو در حال خوندن اسمت پیدا کردم

 

You said I’m crazy

 

تو گفتی من دیوونه م

 

If I am I’m crazy for you

 

اگر من دیوونه م، دیوونهٔ توام

 

Sometimes sitting in the dark wishing you were here

 

گاهی اوقات نشستن توی تاریکی و آرزوی اینجا بودن تو رو کردن

 

Turns me crazy

 

منو دیوونه میکنه

 

But it’s you who makes me lose my head

 

ولی این تویی که باعث میشی من عقلم رو از دست بدم

 

And every time I’m meant to be acting sensible

 

و هر وقت که قصد دارم عاقلانه رفتار کنم

 

You drift into my head

 

تو وارد مغزم میشی

 

And turn me into a crumbling fool

 

و منو به یک احمق در حال فروپاشی تبدیل می‌کنی

 

Tell me to run and I’ll race

 

بهم بگو تا فرار کنم و من مسابقه خواهم داد

 

If you want me to stop I’ll freeze

 

اگر میخوای بایستم، در جام خشک میشم

 

And if you are me gonna leave, just hold me closer baby

 

و اگر تو میخوای، فقط منو به خودت نزدیک تر کن عزیزم

 

And make me crazy for you

 

و منو دیوونهٔ خودت کن

 

Crazy for you

 

دیوونهٔ تو

 

Lately with this state I’m in I can’t help myself but spin

 

اخیرا با این شرایطی که دارم کاری نمیتونم بکنم جز چرخیدن (سرگیجه)

 

I wish you’d come over

 

آرزو می‌کنم که میومدی

 

Send me spinning closer to you

 

با چرخیدن منو به خودت نزدیک تر کن

 

My oh my, how my blood boils, it’s sweet taste for you

 

چطور خون من به جوش میاد، این طعم برای تو شیرینه

 

Strips me down bare

 

منو عریان میکنه

 

And gets me into my favorite mood

 

و من رو در حالت مورد علاقتم قرار می‌ده

 

I keep on trying, fighting these feelings away

 

من به تلاش کردن، جنگیدن با این احساسات ادامه می‌دم

 

But the more I do

 

ولی بشتر که اینکارو می‌کنم

 

The crazier I turn into

 

بیشتر دیوونه ت میشم

 

Pacing floors and opening doors

 

و درهای باز

 

Hoping you’ll walk through

 

امیدوارن که تو بیای

 

And save me boy

 

و نجاتم بدی

 

Because I’m too

 

چون من خیلی

 

crazy for you

 

دیوونه تم

 

crazy for you

 

دیوونه تم