کتابخانه
مقالات
گالری

Cold Shoulder

0

You say it’s all in my head

 

تو میگی اینا همه تو سر منه

 

And the things I think just don’t make sense

 

و چیزهایی که من فکر می‌کنم مفهوم خاصی نداره

 

So where you been then? Don’t go all coy

 

خوب پس تو کجا بودی؟ خجالت نکش

 

Don’t turn it round on me like it’s my fault

 

طوری رفتار نکن که انگار تقصیر منه

 

See I can see that look in your eyes

 

می‌بینی. من اون نگاهو تو چشمات می‌بینم

 

The one that shoots me each and every time

 

اون نگاهی که هردفعه من رو میخکوب میکنه

 

You grace me with your cold shoulder

 

تو به من فیض می‌بخشی با شونه های سردت

 

Whenever you look at me I wish I was her

 

هر وقت تو به من نگاه می‌کنی ارزو می‌کنم ای کاش که اون (دختر) بودم

 

You shower me with words made of knives

 

تو منو رگبار می‌کنی با کلمه‌هایی که از چاقو ساخته شده

 

Whenever you look at me I wish I was her

 

هر وقت تو به من نگاه می‌کنی ارزو می‌کنم ای کاش که اون (دختر) بودم

 

These days, when I see you

 

این روزها وقتی می‌بینمت

 

You make it look like I’m see-through

 

تو طوری رفتار می‌کنی، انگار من نامرئی هستم

 

Do tell me why you waste our time

 

بهم بگو چرا وقت مارو تلف کردی

 

When your heart ain’t admitting you’re not satisfied

 

وقتی قلبت اعتراف نمیکنه

 

You know I know just how you feel

 

تو میدونی که من میدونم (تو) چه احساسی داری

 

I’m starting to find myself feeling that way too

 

من هم کم کم دارم همین احساس رو پیدا می‌کنم

 

When you grace me with your cold shoulder

 

تو به من فیض می‌بخشی با شونه های سردت

 

Whenever you look at me I wish I was her

 

هر وقت تو به من نگاه می‌کنی ارزو می‌کنم ای کاش اون (دختر) بودم

 

You shower me with words made of knives

 

تو منو رگبار می‌کنی با کلمه‌هایی که از چاقو ساخته شده

 

Whenever you look at me I wish I was her

 

هر وقت تو به من نگاه می‌کنی ارزو می‌کنم ای کاش اون (دختر) بودم

 

Time and time again I’ll play the role of fools (just for you)

 

بارها و بارها دوباره من نقش یه احمق رو بازی خواهم کرد (فقط بخاطر تو)

 

Even in the daylight when you’re dreaming (I’m close to you)

 

حتی در روشنایی روز، وقتی تو خوابی (من بهت نزدیک میشم)

 

Try to look for things I hear but our eyes never find

 

سعی می‌کنم چیزهایی رو که می‌شنوم پیدا کنم، ولی هرگز با چشم‌ها پیدا نمیشه

 

Even though I do know how you play

 

درحالی که من میدونم تو چه جوری بازی می‌کنی

 

You grace me with your cold shoulder

 

تو به من فیض می‌بخشی با شونه های سردت

 

Whenever you look at me I wish I was her

 

هر وقت تو به من نگاه می‌کنی ارزو می‌کنم ای کاش اون (دختر) بودم

 

You shower me with words made of knives

 

تو منو رگبار می‌کنی با کلمه‌هایی که از چاقو ساخته شده

 

Whenever you look at me I wish I was her

 

هر وقت تو به من نگاه می‌کنی ارزو می‌کنم ای کاش اون (دختر) بودم

 

You grace me with your cold shoulder

 

تو به من فیض می‌بخشی با اون شونه های سردت

 

Whenever you look at me I wish I was her

 

هر وقت تو به من نگاه می‌کنی ارزو می‌کنم ای کاش اون (دختر) بودم

 

You shower me with words made of knives

 

تو منو رگبار می‌کنی با کلمه‌هایی که از چاقو ساخته شده

 

Whenever you look at me I wish I was her

 

هر وقت تو به من نگاه می‌کنی ارزو می‌کنم ای کاش اون (دختر) بودم