کتابخانه
مقالات
گالری

Chasing Pavements

0

I’ve Made Up My Mind

من ذهنم رو اماده کردم

Don’t Need To Think Its Over

نیازی نیست ک فکر کنم این اخرشه

If I’m Wrong I Am Right

چه اشتباه ا من باشه یا حق با من باشه

Don’t Need To Look No Further

نیازی نیست به دور دست ها نگاه کنی

This Ain’t Lust‏,‏

این شهوت نیست

I Know This Is Love But‏,‏

میدونم این عشق واقعیه هست اما

If I Tell The World‏,‏

اگه به تموم دنیا هم بگم

I’ll Never Say Enough‏,‏

کار زیادی نکردم

Cause It Was Not Said To You‏,‏

چون به گوش تو نرسیده

And Thats Exactly What I Need To Do‏,‏

و دقیقا این کاری هست که من باید انجام بدم

If I’m In Love With You‏,‏

اگه که عاشق تو بشم

Should I Give Up‏,‏

بلاخره تسلیم میشم

Or Should I Just Keep Chasing Pavements‏?‏

یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟

Even If It Leads Nowhere‏,‏

حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه

Or Would It Be A Waste‏?‏

یا من فقط وقتمو تلف کنم

Even If I Knew My Place Should I Leave It There‏?‏

حتی اگه من اینجا رو قبلا میشناختم ترکش میکردم ؟

Should I Give Up‏,‏

بلاخره تسلیم میشم

Or Should I Just Keep Chasing Pavements‏?‏

یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟

Even If It Leads Nowhere‏,‏

حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه

I’d Build Myself Up‏,‏

من خودم رو سر پا کردم

And Fly Around In Circles‏,‏

و دور خودم چرخیدم

Wait Then As My Heart Drops‏,‏

صبر کردم تا قلبم شروع به ریپ زدن کرد ..‏

And My Back Begins To Tingle

و پشتم شروع به سورش کرد

Finally Could This Be It

بلاخره این اتفاق افتاد

Should I Give Up‏,‏

بلاخره تسلیم میشم

Or Should I Just Keep Chasing Pavements‏?‏

یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟

Even If It Leads Nowhere‏,‏

حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه

Or Would It Be A Waste‏?‏

یا من فقط وقتمو تلف کنم

Even If I Knew My Place Should I Leave It There‏?‏

حتی اگه من اینجا رو قبلا میشناختم ترکش میکردم ؟

Should I Give Up‏,‏

بلاخره تسلیم میشم

Or Should I Just Keep Chasing Pavements‏?‏

یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟

Even If It Leads Nowhere‏,‏

حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه

Should I Give Up‏,‏

بلاخره تسلیم میشم

Or Should I Just Keep Chasing Pavements‏?‏

یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟

Even If It Leads Nowhere‏,‏

حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه

Or Would It Be A Waste‏?‏

یا من فقط وقتمو تلف کنم

Even If I Knew My Place Should I Leave It There‏?‏

حتی اگه من اینجا رو قبلا میشناختم ترکش میکردم ؟

Should I Give Up‏,‏

بلاخره تسلیم میشم

Or Should I Just Keep Chasing Pavements‏?‏

یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟

Even If It Leads Nowhere‏,‏

حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه