کتابخانه
مقالات
گالری

Best For Last

0

Wait, do you see my heart on my sleeve?

صبر کن،تو قلب من رو روی آستینم میبینی؟

It’s been there for days on end and

روزهاست که اونجا بوده و

It’s been waiting for you to open up

منتظر تو بوده که حرف دلت رو بهش بزنی

Yours too baby, come on now

مال توهم همینطور عزیزم (قلب تو)،پس بجنب عزیزم

I’m trying to tell you just how

دارم سعی میکنم بهت بگم که چه جوری

I’d like to hear the words roll out of your mouth finally

دوست دارم کلمات بالاخره از دهانت خارج بشن

Say that it’s always been me

بگی که همیشه من بودم

 

that’s made you feel a way you’ve never felt before

که باعث میشدم احساسی بهت دست بده که[فقط اعضاء سایت قادر به مشاهده لینکها و عکسها می باشند برای عضویت در سایت کلیک کنید]

And I’m all you need and that you never want more

و اینکه من تمام چیزی هستم که نیاز داری و تو هیچ وقت بیشتر نمیخوای

Then you’d say all of the right things without a clue

بعد تو همه ی کلمات درست رو به کار میبری،بدون اینکه بدونی

But you’d save the best for last

ولی تو بهترین ها رو برای آخر نگه میداری

Like I’m the one for you

مثل اینکه من تنها شخص برای تو هستم

 

You should know that you’re just a temporary fix

تو باید بدونی که فقط موقتی هستی

This isn’t a routine with you, it don’t mean that much to me

فقط یه کار روزمره و روتین نیست،معنیه خاصی برای من نداره

You’re just a filler in the space that happened to be free

تو فقط جای خالی رو پر میکنی که آزادیه

How dare you think you’d get away with trying to play me

چه جوری جرئت میکنی که فکر کنی میتونی با من بازی کنی و بعد از قضیه فرار کنی؟

 

Why is it every time I think I’ve tried my hardest

چرا هروقت من فکر میکنم که خیلی سخت تلاش کردم

It turns out it ain’t enough cause you’re still not mentioning love

معلوم میشه که هنوزم کافی نیست چون تو هنوز اشاره ای به عشق نکردی

What am I supposed to do to make you want me properly?

من چیکار باید بکنم تا تو منو بخوای؟

I’m taking these chances and getting away

من دارم این شانس ها رو امتحان میکنم و از کنارش رد میشم

And though I’m trying my hardest you go back to her

و هرچند من تمام تلاشم رو میکنم،تو بازم پیش اون برمیگردی

And I think that I know things may never change

و فکر کنم که میدونم قرار نیست چیزی عوض شه

I’m still hoping one day I might hear you say

هنوزم دارم آرزو میکنم که یه روز بشنوم که داری بهم میگی

 

I make you feel a way you’ve never felt before

من باعث میشم احساسی بهت دست بده که تا حالا نداشتی

And I’m all you need and you never want more

و من تمام چیزیم که نیاز داری و چیز بیشتری نمیخوای

Then you’d say all of the right things without a clue

بعد تو همه ی کلمات درست رو به کار میبری،بدون اینکه بدونی

But you’d save the best for last

ولی تو بهترین ها رو برای آخر نگه میداری

Like I’m the one for you

مثل اینکه من تنها شخص برای تو هستم

 

You should know that you’re just a temporary fix

تو باید بدونی که فقط موقتی هستی

This isn’t a routine with you, it don’t mean that much to me

فقط یه کار روزمره و روتین نیست،معنیه خاصی برای من نداره

You’re just a filler in the space that happened to be free

تو فقط جای خالی رو پر میکنی که آزادیه

How dare you think you’d get away with trying to play me

چه جوری جرئت میکنی که فکر کنی میتونی با من بازی کنی و بعد از قضیه فرار کنی؟

 

But, despite the truth I know

ولی با وجود حقیقتی که من میدونم

I find it hard to let go and give up on you

هنوزم برام سخته که بزارم بری و تسلیم شم

Seems I love the things you do

به نظر میاد که من کارهایی رو که میکنی دوست دارم

Like the meaner you treat me the more eager I am

انگار هر چقدر بدتر با من رفتار میکنی،من بیشتر ازت خوشم میاد

To persist with this heartbreak and running around

برای این که این شکستگی قلبم باقی بمونه؟؟؟

And I will until I find myself with you and

و من اینکارو میکنم تا با تو باشم و

 

I make you feel a way you’ve never felt before

من باعث میشم احساسی بهت دست بده که تا حالا نداشتی

And I’m all you need and that you never want more

و من تمام چیزیم که نیاز داری و چیز بیشتری نمیخوای

And we’ll say all of the right things without a clue

بعد ما همه ی کلمات درست رو به کار میبریم،بدون اینکه بدونیم

And you’ll be the one for me and me the one for you

و تو تنها شخص برای من میشی و من تنها شخص برای تو