کتابخانه
مقالات
گالری

Someone like you

0

I heard that you're settled down

 

شنیدم به آرامش رسیدی

 

 That you found a girl and you're married now

 

با یه دختر آشنا شدی و ازدواج کردی

 

I heard that your dreams came true

 

شنیدم رویاهات به حقیقت پیوستن

 

Guess she gave you things I didn’t give to you

 

فکر کنم اون چیزایی بت داد که من نداده بودم

 

Old friend, why are you so shy?

 

دوست قدیمی چرا اینقد خجالتی هستی؟

 

It ain’t like you to hold back or hide from the light

 

بت نمیاد عقب بکشی یاخودتو پنهون کنی

 

I hate to turn up out of the blue uninvited

 

متنفرم از اینکه دعوت نشده جایی ظاهر بشم

 

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it

 

اما نمیتونستم کنار بکشم نمیتونستم باش بجنگم

 

I hoped you’d see my face & that you’d be reminded

 

امیدوار بودم چهرمو دیده باشی  و اینو یاد آوری کرده باشه که

 

That for me, it isn’t over

 

برای من هنوز تموم نشده

 

Never mind, I’ll find someone like you

 

اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم

 

I wish nothing but the best for you too

 

هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام

 

Don’t forget me, I beg, I remember you said:

 

فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی

 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead

 

بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.

 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah.

 

بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.

 

You’d know how the time flies.

 

تو که خودت میدونی زمان چقدر سریع میگذره

 

Only yesterday was the time of our lives.

 

انگار همین دیروز بود که زندگیمون شروع شد

 

We were born and raised in a summery haze.

 

به این دنیا اومدیم  ودر یه غبار تابستونی بزرگ شدیم

 

Bound by the surprise of our glory days.

 

که با شکوه و حیرت روزهای زندگیمون آمیخته شده بود

 

I hate to turn up out of the blue uninvited

 

متنفرم از اینکه دعوت نشده جایی ظاهر بشم

 

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it

 

اما نمیتونستم کنار بکشم نمیتونستم باش بجنگم

 

I hoped you’d see my face & that you’d be reminded

 

امیدوار بودم چهرمو دیده باشی  و اینو یاد آوری کرده باشه که

 

That for me, it isn’t over

 

برای من هنوز تموم نشده

 

Never mind, I’ll find someone like you

 

اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم

 

I wish nothing but the best for you too

 

هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام

 

:Don’t forget me, I beg, I remember you said

 

فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی

 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead

 

بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.

 

Nothing compares, no worries or cares.

 

نه چیز قابل مقایسه ای نه چیز نگران کننده ای نه چیزی که بخای مراقبش باشی وجود نداره

 

Regrets and mistakes they’re memories made.

 

پشیمونی و اشتباه هر دو ساخته ی ذهنن

 

؟Who would have known how bittersweet this would taste

 

کی میدونست این عشق چقد تلخ و شیرین میتونه باشه

 

Never mind, I’ll find someone like you

 

اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم

 

I wish nothing but the best for you too

 

هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام

 

:Don’t forget me, I beg, I remember you said

 

فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی

 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead

 

بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.

 

Never mind, I’ll find someone like you

 

اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم

 

I wish nothing but the best for you too

 

هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام

 

:Don’t forget me, I beg, I remember you said

 

فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی

 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead

 

بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.

 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead yeah

 

بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو میچزونه. آره.