ستاره شناسی (نجوم) Astronomy

114aeronautics

دانش هوانوردی
aileron

قسمت متحرک بال هواپیما
aircraft

هواپیما
airlock

هوابند
altitude

ارتفاع فراز
asteroid

شهاب آسمانی
astronaut

فضانورد
astronomer

ستاره شناس
astronomy

ستاره شناسی
atmosphere

جو
aviation

هواپیمایی
biologist

زیست شناس
boosters

بوستر
canopy

سایبان
cargo

بار
canyon

دره عمیق و باریک
chandra x-ray observatory

چاندرا رصدخانه اشعه ایکس
circuit

جریان
climate

اقلیم
cloud

ابر
cockpit

اطاقک خلبان در هواپیما
comet

ستاره دنباله دار
continent

قاره
dock

بارانداز
docking port

پورت اتصال
drag

کشیدن
electricity

برق
electromagnetic spectrum

طیف الکترومغناطیسی
ellipse

بیضی
emergency egress

خروج اضطراری
energy

انرژی
engineer

مهندس
escape velocity

سرعت فرار
exhaust

اگزوز خروج
experiment

تجربه ازمایش
exploration

اکتشاف
extravehicular mobility unit

واحد تحرک فضانورد
facility

امکان
fluid

مایع
force

زور نیرو
galaxy

کهکشان
gauge

اندازه
geology

زمين شناسي
glacier

یخچال طبیعی
glider

هواپیمای بی موتور
glovebox

جعبه دستکش
gravity

جاذبه زمین
gyroscope

گردش نما
habitat

زیستگاه
hangar

پناهنگاه
hubble space telescope

تلسکوپ فضایی هابل
hypersonic

فراصوت
laboratory

آزمایشگاه
launch

راه اندازی
life support system

سیستم پشتیبانی زندگی
lift

بالا رفتن /بالا بردن
lunar eclipse

خسوف
machine

دستگاه -ماشین
magnet

آهن ربا
matter

جسم -موضوع
meteorite

شهاب سنگ
microgravity

جاذبه
model

مدل
module

واحد
impact crater

دهانه برخوردی
nasa

ناسا National Aeronautics and Space Administration.
neutral buoyancy

رانش خنثی
nozzle

دهانک -پوزه
international space station

ایستگاه فضایی بین المللی
invention

اختراع
orbit

مدار
orbiter

مدارگرد
outpost

پایگاه مرزی
payload bay

خلیج محموله
planets

سیارات
probe

کاوشگر
propulsion

نیروی محرکه
radar

رادار
rainbow

رنگین کمان
rehydrate
remote sensing

سنجش از دور
researcher

پژوهشگر
robot

ربات
robotic arm

بازوی روباتیک
rocket

موشک
rover

مریخ نورد
satellite

ماهواره ای
season

فصل
simulator

شبیه ساز
solar arrays

آرایه های خورشیدی
solar eclipse

کسوف
solar flares

شعله های خورشیدی
solar panel

صفحه خورشیدی
solar system

منظومه شمسی شمسی
solar

خورشیدی
sound

سالم
soyuz

سایوز a series of manned Soviet orbiting spacecraft, used to investigate the operation of orbiting space stations.
space shuttle

شاتل فضایی
space station

ایستگاه فضایی
space

فضا
space suit

لباس فضانوردی
spacewalk

راهپیمایی فضایی
stage

مرحله
telescope

دوربین نجومی
test flight

پرواز آزمایشی
thermal protection system

سیستم حفاظت حرارتی
thrust

فشار
universe

جهان
vortex

گرداب
wavelength

طول موج
weather

هوا
weight

وزن
wind tunnel

تونل باد
workforce

نیروی کار