ضمایر مفعولی

4822

ضمایر مفعولی

چون این ضمایر در حالت مفعول بکار می روند یعنی عمل فاعل روی آنها انجام می گردد،از این لحاظ آنها را ضمایر

مفعولی می نامند.این ضمائر در انگلیسی عبارتند از :

ما را،به ما

us

مرا،به من

me

شما را،به شما

they

تو را،به تو

you

آنها را،به آنها

them

او را،به او(مذکر)

him

 

 

او را،به او(مونث)

her

 

 

آن را،به آن

it

 

به مثال های زیر توجه فرمائید:

I usually see him in the street every day.

من معمولا او را هر روز در خیابان می بینم.

او به من انگلیسی می آموزد. She teaches me English.                                                                       

من با او به زبان انگلیسی صحبت می کنم.                                 I speak to her in English.                    

 

تبصره:در جواب سوالWho is it?  به معنای کیست؟می توان از ضمیر مفعولی بجای ضمیر فاعلی استفاده کرد.

کیست؟                                           Who is it?                                             

من هستم.                                                          It is me.                           

در حالی که از نقطه  نظر گرامری می بایستی بعد از is  ضمیر فاعلی بکار رود یعنی It is I

صحیح تر است ولی درمکالمه معمولا از طریق اول استفاده می گردد زیرا هم مودبانه است و

هم به گوش آشنا تر.