کتابخانه
مقالات
گالری

Ace of Base

0

All That She Wants


She leads a lonely life

She leads a lonely life

اون دختر یه زندگی تنها رو اداره میکنه

 

When she woke up late in the morning light

موقعی که دیروقت توی نور صبحگاهی بیدار شد

And the day had just begun

و دید که روزش تازه شروع شده

She opened up her eyes and thought

چشمهاشو باز کرد و با خودش فکر کرد

Oh what a morning

“وای،چه صبحی”

It’s not a day for work

روزی نیست که توش کار کنی

It’s a day for catching tan

روزیه که باید توش آفتاب بگیری

Just lying on the beach and having fun

بری کنار دریا دراز بکشی و خوش بگذرونی

She’s going to get you

اون دختر به دستت میاره

 

All that she wants is another baby

تنها چیزی که میخواد یه عزیز (پسر) جدیده

She’s gone tomorrow

فردا میره

Boy all that she wants is another baby yeah

پسر،تنها چیزی که اون دختر میخواد یه پسر جدیده

 

All that she wants is another baby

تنها چیزی که میخواد یه عزیز (پسر) جدیده

She’s gone tomorrow

فردا میره

Boy all that she wants is another baby yeah

پسر تنها چیزی که اون دختر میخواد یه پسر جدیده

 

(All that she wants)

(All that she wants)

تنها چیزی که میخواد

 

So if you are in sight and the day is right

پس اگه تو چشمی و روز هم روز مناسبیه

She’s a hunter you’re the fox

اون دختر شکارچی میشه و تو روباهش

The gentle voice that talks to you

این صدای لطیف و مهربونی که داره باهات حرف میزنه

Won’t talk forever

تا ابد نمیمونه

It is a night for passion

امشب،شب شوره (شب عشقه)

But the morning means goodbye

ولی صبحش به معنی خداحافظیه

Beware of what is flashing in her eyes

مواظب برق چشمهاش باش

She’s going to get you

اون میتونه به دستت بیاره

 

All that she wants is another baby

تنها چیزی که میخواد یه عزیز (پسر) جدیده

She’s gone tomorrow

فردا میره

Boy all that she wants is another baby yeah

پسر،تنها چیزی که اون دختر میخواد یه پسر جدیده

All that she wants is another baby

تنها چیزی که میخواد یه عزیز (پسر) جدیده

She’s gone tomorrow

فردا میره

Boy all that she wants is another baby yeah

پسر تنها چیزی که اون دختر میخواد یه پسر جدیده

 

Another baby yeah

یه پسر جدید

 

Ohhh

 

All that she wants is another baby

تنها چیزی که میخواد یه عزیز (پسر) جدیده

She’s gone tomorrow

فردا میره

Boy all that she wants is another baby yeah

پسر،تنها چیزی که اون دختر میخواد یه پسر جدیده

All that she wants is another baby

تنها چیزی که میخواد یه عزیز (پسر) جدیده

She’s gone tomorrow

فردا میره

Boy all that she wants is another baby yeah

پسر تنها چیزی که اون دختر میخواد یه پسر جدیده

 

All that she wants

All that she wants

تمام چیزی که میخواد