کتابخانه
مقالات
گالری

Love in the Dark

5931008

 

Take your eyes off me so I can leave

نگاهت را از من بردار تا بتوانم ترکت کنم

I'm far too ashamed to do it with you watching me

خجالت می کشم که وقتی به من نگاه میکنی این کارو کنم

This is never ending, we have been here before

ما قبلا هم اینجا بوده ایم و این داستان هیچوقت تمام نمی شود

But I can't stay this time cause I don't love you anymore

اما اینبار نمیتوانم بمانم چرا که دیگر تورا دوست ندارم

Please stay where you are

Don't come any closer

همانجایی که هستی بایست و نزدیکتر نیا

Don't try to change my mind

I'm being cruel to be kind

سعی نکن تصمیم مرا عوض کنی

نامهربانی هایم برای این است که مهربان باشم.

I can't love you in the dark

It feels like we're oceans apart

There is so much space between us

Maybe we're already defeated

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changed me

نمیتوانم تو را در تاریکی دوست داشته باشم. حس میکنم که بسیار از هم دوریم. فاصله ی بین ما بسیار بسیار زیاد است و ظاهرا به پایان راه رسیده ایم. آه. بله همه چیز مرا تغییر داد.

You have given me something that I can't live without

تو به من چیزی دادی که بدون آن نمیتوانم زندگی کنم

You mustn't underestimate that when you are in doubt

نباید شک هایت را دست کم بگیری

But I don't want to carry on like everything is fine

ولی نمیتوانم طوری وانمود کنم که همه چیز خوب است

The longer we ignore it all the more that we will fight

اگر توجهی به آن نکنیم بین ما کشمکش خواهد شد

Please don't fall apart

لطفا از هم نپاش

I can't face your breaking heart

نمی توانم قلب شکسته ی تورا ببینم.

I'm trying to be brave

میخواهم شجاع باشم

Stop asking me to stay

از من نخواه که بمانم

I can't love you in the dark

It feels like we're oceans apart

There is so much space between us

Maybe we're already defeated

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changed me

We're not the only ones

فقط ما نیستیم که اینگونه ایم

I don't regret a thing

از هیچ چیز پشیمان نیستم

Every word I've said

هر حرفی که با تو گفتم

You know I'll always mean

میدانستی که منظورم چیست

It is the world to me

That you are in my life

بودن تو در زندگی من یک دنیا ارزش دارد

But I want to live

And not just survive

اما نمیخواهم تنها زنده بمانم. بلکه میخواهم زندگی کنم.

That's why I can't love you in the dark

به خاطر این است که نمیتوانم تو را در تاریکی دوست داشته باشم

It feels like we're oceans apart

گویی ما اقیانوس ها فاصله داریم

There is so much space between us

و فاصله ی بسیاری بین ماست.

Maybe we're already defeated

شاید قبلا شکست خورده ایم

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changed me

And I-I-I-I-I don't think you can save me

آری من تغییر کرده ام و فکر نمیکنم که تو بتوانی مرا نجات دهی