کتابخانه
مقالات
گالری

Take It All

1015808

 Didn’t I give it all
مگه من همه چیزمو ندادم ؟
Tried my best
یه خوبی سعی کرده بودم
Gave you everything I had

 که هر جیزی دارم رو بهت بدم
Everything and no less
هر چیزی رو بدون کاستی …
?Didn’t I do it right
مگه این کارو به درستی انجام ندادم ؟
To let you down
تا تو رو نگه دارم
Maybe you got too used to
شاید اینکار رو تو انجام دادی تا
Having me around
منو اطراف نگه داری
Still how can you walk away

 هنوز چطور میتونی سرتو بندازی پایین و ..
From all my tears
از همه ی اشک هام بگذری ؟
It’s going to be an empty road Without me right here
بدون من این یه جادی هالی بیشتر نیست
But go on and take it
اما باشه ادامه بده و بدستش بیار
Take it all with you Don’t look back
از همش بگذرو دیگه پشت سرت هم نبین
At this crumbling fool
به این دیوونگیام نگاه نکن
Just take it all with my love

 فقط همشون رو با عشق من بدست بیار
With my love ،Take it all
همش رو بگیر با عشق من
Maybe I should leave
شاید من باید برم
To help you see
تا کمکت کنم ، میبینی
Nothing is better then this
هیچی بهتر از این نیست
And this everything we need
و این همه جیزیه که نیاز داریم
Is this really it ،So is it over

 پس این اخرش نیست ، این حقیقت داره
,You’re giving up so easily
تو به راحتی تسلیم میشی
,I thought you loved me more than this
و من فکر میکنم که تو بیشتر از این دوستم داری
But go on and take it
اما باشه ادامه بده و بدستش بیار
Take it all with you Don’t look back
از همش بگذرو دیگه پشت سرت هم نبین
At this crumbling fool
به این دیوونگیام نگاه نکن

 Just take it all with my love
فقط همشون رو با عشق من بدست بیار
With my love ،Take it all
همش رو بگیر با عشق من
I will change if I must
اگه باید اخلاقم رو عوض کنم ، عوضش میکنم,
,Slow it down and bring it home, I will adjust
ارومش میکنم و میبرمش خونه و رو به راش میکنم
Oh If only if only you knew, Everything I do, Is for you
اوه خدا کاش میشد میفهمیدی کر کاری که میکنم فقط برای تو هست
But go on and take it
اما باشه ادامه بده و بدستش بیار

 Take it all with you Don’t look back
از همش بگذرو دیگه پشت سرت هم نبین
At this crumbling fool
به این دیوونگیام نگاه نکن
Just take it all with my love
فقط همشون رو با عشق من بدست بیار
With my love ،Take it all
همش رو بگیر با عشق من