کتابخانه
مقالات
گالری

One And Only

15232

 You’ve been on my mind
تو ذهن من بودی
,I grow fonder every day
هر روز بیشتر عاشقت میشم
Lose myself in time
خودم رو تو زمان گم کردم

 Just thinking of your face
فقط در رویای چهرتم
God only knows
فقط خدا میدونه
Why it’s taken me so long
که چرا این همه مدت طول کشیده
To let my doubts go
تا شک هام بر طرف بشن
You’re the only one that I want
تو تنها فردی هستی که میخوام
I don’t know why I’m scared, I’ve been here before
نمیدونم چرا ترسیدم، قبلا هم اینجا بودم

 ,Every feeling, every word, I’ve imagined it all
هر حسی که به من دست میده و هر جمله ای، همشونو قبلا تو رویاهام دیدم
You never know if you never try
تا سعی نکنی نمیفهمی
To forgive your past and simply be mine
تا گذشتتو ببخشی و به آسونی مال من بشی
I dare you to let me be your, your one and only
بهت اجازه میدم که منو مال خودت کنی، مال خودت تنها
Promise I’m worthy to hold in your arms
قول بده که ارزش موندن در آغوشت رو دارم
So come on and give me the chance

 پس بیا و شانسی به من بده
To prove that I’m the one who can
که من اون فردی هستم که میتونم برات تک باشم
Walk that mile until the end starts
اون یک مایل رو سپری کن تا پایان شروع بشه
If I’ve been on your mind
تو ذهن تو بودم
You hang on every word I say
تو تک تک جملاتی که به زبون می آوردم
Lose yourself in time at the mention of my name
خودت رو تو زمان رها کن، با به زبون آوردن اسمم
?Will I ever know how it feels to hold you close

 یعنی هرگز حس درآغوش گرفتنت رو احساس می کنم
And have you tell me whichever road I choose you’ll go
به من گفتی که هر راهی رو که من جلوی پات قرار بدم در پیش میگیری
I don’t know why I’m scared, I’ve been here before
نمیدونم چرا ترسیدم، قبلا هم اینجا بودم
,Every feeling, every word, I’ve imagined it all
هر حسی که به من دست میده و هر جمله ای، همشونو قبلا تو رویاهام دیدم
You never know if you never try
تا سعی نکنی نمیفهمی
To forgive your past and simply be mine
تا گذشتتو ببخشی و به آسونی مال من بشی
I dare you to let me be your, your one and only

 بهت اجازه میدم که منو مال خودت کنی، مال خودت تنها
Promise I’m worthy to hold in your arms
قول بده که ارزش موندن در آغوشت رو دارم
So come on and give me the chance
پس بیا و شانسی به من بده
To prove that I’m the one who can
که من اون فردی هستم که میتونم برات تک باشم
Walk that mile until the end starts
اون یک مایل رو سپری کن تا پایان شروع بشه
I know it ain’t easy, giving up your heart
میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست
I know it ain’t easy, giving up your heart

 میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست
)Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it(
هیچکس کامل نیست، باورم کن اینو تجربه کردم
I know it ain’t easy, giving up your heart
میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست
)Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it(
هیچکس کامل نیست، باورم کن اینو تجربه کردم
I know it ain’t easy, giving up your heart
میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست
)Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it(
هیچکس کامل نیست، باورم کن اینو تجربه کردم

 I know it ain’t easy, giving up your heart
میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست
)Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it(
هیچکس کامل نیست، باورم کن اینو تجربه کردم
I know it ain’t easy, giving up your heart
میدونم که بی خیال قلبت شدن؛ آسون نیست
I dare you to let me be your, your one and only
بهت اجازه میدم که منو مال خودت کنی، مال خودت تنها
Promise I’m worthy to hold in your arms
قول بده که ارزش موندن در آغوشت رو دارم
So come on and give me the chance
پس بیا و شانسی به من بده

 To prove that I’m the one who can
که من اون فردی هستم که میتونم برات تک باشم
Walk that mile until the end starts
اون یک مایل رو سپری کن تا پایان شروع بشه
So come on and give me the chance
پس بیا و شانسی به من بده
To prove that I’m the one who can
که من اون فردی هستم که میتونم برات تک باشم
Walk that mile until the end starts
اون یک مایل رو سپری کن تا پایان شروع بشه