کتابخانه
مقالات
گالری

Chasing Pavements

1949696

 I’ve Made Up My Mind
من ذهنم رو اماده کردم
Don’t Need To Think Its Over
نیازی نیست ک فکر کنم این اخرشه
If I’m Wrong I Am Right
چه اشتباه ا من باشه یا حق با من باشه
Don’t Need To Look No Further
نیازی نیست به دور دست ها نگاه کنی
,This Ain’t Lust
این شهوت نیست
,I Know This Is Love But
میدونم این عشق واقعیه هست اما
,If I Tell The World
اگه به تموم دنیا هم بگم

 ,I’ll Never Say Enough
کار زیادی نکردم
,Cause It Was Not Said To You
چون به گوش تو نرسیده
,And Thats Exactly What I Need To Do
و دقیقا این کاری هست که من باید انجام بدم
,If I’m In Love With You
اگه که عاشق تو بشم
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟

 Even If It Leads Nowhere
حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه
?Or Would It Be A Waste
یا من فقط وقتمو تلف کنم
?Even If I Knew My Place Should I Leave It There
حتی اگه من اینجا رو قبلا میشناختم ترکش میکردم ؟
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟
,Even If It Leads Nowhere

 حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه
,I’d Build Myself Up
من خودم رو سر پا کردم
,And Fly Around In Circles
و دور خودم چرخیدم
,Wait Then As My Heart Drops
صبر کردم تا قلبم شروع به ریپ زدن کرد ..
And My Back Begins To Tingle
و پشتم شروع به سورش کرد
Finally Could This Be It
بلاخره این اتفاق افتاد
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟
,Even If It Leads Nowhere
حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه
?Or Would It Be A Waste
یا من فقط وقتمو تلف کنم
?Even If I Knew My Place Should I Leave It There
حتی اگه من اینجا رو قبلا میشناختم ترکش میکردم ؟
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟
,Even If It Leads Nowhere
حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟
,Even If It Leads Nowhere
حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه
?Or Would It Be A Waste
یا من فقط وقتمو تلف کنم

 ?Even If I Knew My Place Should I Leave It There
حتی اگه من اینجا رو قبلا میشناختم ترکش میکردم ؟
,Should I Give Up
بلاخره تسلیم میشم
?Or Should I Just Keep Chasing Pavements
یا باید بازم به پیاده رفتنم ادامه بدم ؟
,Even If It Leads Nowhere
حتی اگه هیچ جا این فرصت نباشه