کتابخانه
مقالات
گالری

Someone like you

246960619520

 I heard that you're settled down
شنیدم به آرامش رسیدی
That you found a girl and you're married now
با یه دختر آشنا شدی و ازدواج کردی
I heard that your dreams came true
شنیدم رویاهات به حقیقت پیوستن
Guess she gave you things I didn’t give to you
فکر کنم اون چیزایی بت داد که من نداده بودم
?Old friend, why are you so shy
دوست قدیمی چرا اینقد خجالتی هستی؟
It ain’t like you to hold back or hide from the light

بت نمیاد عقب بکشی یاخودتو پنهون کنی
I hate to turn up out of the blue uninvited
متنفرم از اینکه دعوت نشده جایی ظاهر بشم
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it
اما نمیتونستم کنار بکشم نمیتونستم باش بجنگم
I hoped you’d see my face & that you’d be reminded
امیدوار بودم چهرمو دیده باشی و اینو یاد آوری کرده باشه که
That for me, it isn’t over
برای من هنوز تموم نشده
Never mind, I’ll find someone like you
اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too

 هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام
:Don’t forget me, I beg, I remember you said
فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی
”Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead“
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.
.Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.
.You’d know how the time flies
تو که خودت میدونی زمان چقدر سریع میگذره
.Only yesterday was the time of our lives
انگار همین دیروز بود که زندگیمون شروع شد

 .We were born and raised in a summery haze
به این دنیا اومدیم ودر یه غبار تابستونی بزرگ شدیم
.Bound by the surprise of our glory days
که با شکوه و حیرت روزهای زندگیمون آمیخته شده بود
I hate to turn up out of the blue uninvited
متنفرم از اینکه دعوت نشده جایی ظاهر بشم
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it
اما نمیتونستم کنار بکشم نمیتونستم باش بجنگم
I hoped you’d see my face & that you’d be reminded
امیدوار بودم چهرمو دیده باشی و اینو یاد آوری کرده باشه که
That for me, it isn’t over
برای من هنوز تموم نشده

 Never mind, I’ll find someone like you
اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی
”Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead“
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.
.Nothing compares, no worries or cares
نه چیز قابل مقایسه ای نه چیز نگران کننده ای نه چیزی که بخای مراقبش باشی وجود نداره
.Regrets and mistakes they’re memories made

 پشیمونی و اشتباه هر دو ساخته ی ذهنن
Who would have known how bittersweet this would taste؟
کی میدونست این عشق چقد تلخ و شیرین میتونه باشه
Never mind, I’ll find someone like you
اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی
”Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead“
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.
Never mind, I’ll find someone like you

 اشکال نداره یکی مثل تو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
هیچی بجز بهترینها رو برات نمیخام
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
فراموشم نکن.خواهش میکنم یادمه تو میگفتی
”Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead“
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو زجر میده.
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead yeah
بعضی اوقات عشق ادامه پیدا میکنه بعضی اوقات در عوض آدمو میچزونه. آره.