کتابخانه
مقالات
گالری

نمرات کسب شده در آزمون و تعیین سطح شما

10250878976

نمره 0 تا 5 سطح مبتدی می باشد

نمره 6 تا 10 سطح   Pre intermediate  می باشد

نمره 11 تا 15 سطح متوسط intermediate می باشد

نمره 16 تا 20 سطح Upper intermediate  می باشد 

نمره 21 تا 26 سطح پیشرفته می باشد.