کتابخانه
مقالات
گالری

درس 10 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسی

338690048


فایل های صوتی:

Eschew

Exigent

Catalyst

Divine

Idiosyncrasy

Exculpate

 Dupe

Chaos

Connoisseur

Larceny

Euphemism

Lassitude

jocular

Apathy

Arbitrary

Meticulous

Enervate

Rustic


Dilate

Xenophobia