درس 9 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسی

1371

فایل های صوتی:

Kudos

 Burnish

Usury

Dogma

Bifurcate

Curmudgeon

Epicure

Surly

Tangerine

ignoble

Mirth

imperturbable

Ameliorate

Laud

Anachronism

Soporific

Anomaly

Distend

Impasse

Antagonize