درس 1 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسی

3194

فایل های صوتی:


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
 Bilk


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
 Nominal


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
 Blight


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
blithe


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
nuance 


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
fervid


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Specious


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Solecism


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
 Jettison


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
 Lament


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Gullible


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Florid


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Fanatical


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Ephemeral


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Sedition 


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Glib


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Abdicate


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Irascible


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Flag


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Fetid


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Glower


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Monastic


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Pedant


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Pathognomonice