کتابخانه
مقالات
گالری

هفته 45 لغات 1100با تلفظ

19890176


فایل های صوتی:

appalled

brigand

callow

corpulent

decapitate

emissary

livid

martinet

penchant

raconteur

rail

raiment

rift

ruminate

sullen

wistful

yen