هفته 34 لغات 1100با تلفظ

7287

فایل های صوتی:


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
antiquated


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
asinine


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
calumny


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
commodious


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
cumbersome


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
dishevelled


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
divulge


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
facade


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
fastidious


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
fluctuate


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
grimace


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
interrogate


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
noisome


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
pittance


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
tenacious


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
unkempt


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
unmitigated


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
vigil