کتابخانه
مقالات
گالری

هفته 30 لغات 1100با تلفظ

7642021888


فایل های صوتی:

candour

charlatan

condescend

decorum

extinct

fledgling

galvanize

gaudy

idyllic

jubilant

malign

mortify

omnipotent

precedent

rustic

wheedle

zenith