هفته 30 لغات 1100با تلفظ

14671

فایل های صوتی:

candour

charlatan

condescend

decorum

extinct

fledgling

galvanize

gaudy

idyllic

jubilant

malign

mortify

omnipotent

precedent

rustic

wheedle

zenith