کتابخانه
مقالات
گالری

هفته 24 لغات 1100با تلفظ

16285696


فایل های صوتی:

abhor

absurd

anthropology

artifact

bigot

bizarre

contemptuous

entreaty

fetish

imperative

imprudent

inanimate

inviolable

originate

Prohibition

taboo

tradition

universal

vulnerable