کتابخانه
مقالات
گالری

هفته 6 لغات 1100با تلفظ

29753344


فایل های صوتی:

chagrin
 
confidant
 
consternation
 
deride
 
discern
 
disparage
 
dubious
 
eschew
 
feasible
 
fiasco
 
laudable
 
masticate
 
perfunctory
 
perverse
 
precocious
 
quell
 
sally
 
voluble
 
affluent