درس 38 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

33535

فایل های صوتی:

biography

drench

swarm

wobble

tumult

kneel

dejected

obedient


recede

tyrant

charity

verdict