کتابخانه
مقالات
گالری

درس 38 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

66976


فایل های صوتی:

biography

drench

swarm

wobble

tumult

kneel

dejected

obedient


recede

tyrant

charity

verdict