روش های مقایسه کردن

4576

Mount Sabalan isn't as high as Mount Damavand 

کوه سبلان به بلندی کوه دماوند نیست 

 as ... as

 1

It's higher than Mount Sabalan

این بلندتر از کوه سبلان است 

comparative(مقایسه ای) 

 2

 It's the highest mountain in Iran

این بلندترین کوه ایران است 

 superlative (برترین)

 3

 Everest is nearly twice as high as Damavand

اورست تقریبا دوبرابر دماوند است 

half,twice,three times 

 نصف، دوبرابر، سه برابر

 4

 As you travel west, the mountains get higher and higher

 همچنانکه به سمت غرب سفر میکنید، کوهها بلندتر و بلندتر میشوند

...... and ......

 5

 The higher you climb, the colder it gets

هرچقدر بیشتر از کوه بالا بروید، سردتر خواهد شد 

 the ...... the

 6

 

روش های مقایسه کردن: 

برای مقایسه ی دو چیزcomparative (مقایسه ای) 

برای گفتن اینکه دوچیز چه مقداری تفاوت دارندhalf,twice,three times (نصف، دوبرابر و سه برابر) 

برای گفتن اینکه دو چیز مشابه هم میباشند(یا مشابه نمیباشند) : as...as

برای شرح یک تغییر: ........and......... 

برای گفتن اینکه چیزی در جهان یا درمیان گروهی از چیزها منحصر به فرد استsuperlative (برترین) 

برای ارتباط برقرار کردن بین دو چیز مقایسه ای the....the