درس 27 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

15975

فایل های صوتی:

despite

disrupt

rash

rapid

exhaust

sever

feeble

unite

cease

thrifty

miserly

monarch