درس23 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

4341

فایل های صوتی:

reptile

rarely

forbid

logical

exhibit

proceed

precaution

extract

prior

embrace

valiant

partial