کتابخانه
مقالات
گالری

درس 21 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

39040


فایل های صوتی:

plea

weary

collide

confirm

verify

anticipate

dilemma

detour

merit

transmit

relieve

baffle