درس 20 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

21591

فایل های صوتی:

emerge


jagged

linger

ambush

crafty

defiant

vigor

perish

fragile

captive

prosper

devour