کتابخانه
مقالات
گالری

درس 17 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

662528


فایل های صوتی:

appeal

addict

wary

aware

misfortune

avoid

wretched

keg

nourish

harsh

quantify

opt