درس 12 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

50831

فایل های صوتی:

ignite

abolish

urban

population

frankly

pollute

reveal

prohibit

urgent

adequate

decrease

audible