درس 1 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

5964

فایل های صوتی:


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
abandon


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
jealous


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
keen


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Tact


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
oath


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
vacant


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
hardship


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
data


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
accustomed


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
bachelor


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
qualify