پیوستگی کلمات

4941

 خیلی از مواقع دوستان از این که بعضی از کلمات رو میدونن ولی در هنگام شنیدن اصلا متوجه کلمه نمیشن ضعف در فهمیدن و تشخیص تلفظ کلمات دارند که این مربوط به مشکل در تلفظشون هست با رعایت برخی از نکته ها به راحتی میتونید تلفظ  کلمات روزمره امریکایی رو متوجه بشید که در زیر با بررسی انها پرداخته شده .

 

 T + Y = CH


Spelling

Pronunciation

What's your name?

[Whacher name?]

Can't you do it?

[Canchoo do it?]

Don't you like it?

[Donchoo like it?]

actually

[achully]

 

D + Y = J

 

Spelling

Pronunciation

What did you do?

[Whajoo do?]

Would you help me?

[Wüjoo help me?]

Did you like it?

[Didja like it?]

graduation

[graju(w)ation]

 

S + U= SH

 

Spelling

Pronunciation

insurance

[inshurance]

sugar

[shüg'r]

 

Z + Y = ZH

 

Spelling

Pronunciation

How's your family?

[howzher family?]

Who's your friend?

[hoozhier friend?]

casual

[kazhyoow'l]

usual

[yuzhoow'l]