تفاوت The number of و A number of

1164

فعل مفرد + اسم جمع + the number of

فعل جمع + اسم جمع + a number of

مثال: 

The number of books is not enough......... تعداد کتابها کافی نیست .

A number of books have been stolen ......تعدادی از کتابها سرقت شده اند