آموزش شنیداری انگلیسی مقدماتی مکالمه بیست و ششم

1625

فایل های صوتی:

A: "I can't wait to go skiing tomorrow." B: "I know. It's going to be so much fun." A: "I always get excited the day before." B: "I used to be like that. But I go skiing so often that I don't get excited anymore." A: "I only go skiing twice a year, so it's a real treat for me." B: "That makes sense." A: "What things make you excited?" B: "Whenever I go to Vegas, I get really excited." A: "Oh... that makes me excited too!" B: "Looks like anything fun makes you excited."

 تا فردا نمیتونم صبر کنم واسه اسکی

میدونم، خیلی خوش میگذره

 همیشه روز قبل از رفتن به اسکی هیجان زدم

 منم دوست دارم، اما اغلب خیلی هیجان زده نمیشم.

 من فقط سالی دوبار میرم اسکی، واقعا یه چیز لذت بخشی برای من

 درسته.

 چه چیزی تورو هیجان زده میکنه؟

 هروقت که بخوام برم وگاس، خیلی هیجان زده میشم.

اوه... منم هیجان زده میشم

 میبینی هرچیزجالبی تورو هیجان زده میکنه