تفاوت nature و the country

7941

I love going for walks in nature.

 nature، دنیای گیاهان و حیوانات است که زیست شناسان مطالعه میکنند. اگر شما درختان و فضای سبز مکانی را دوست داشتید، باید از the country برای توصیف آن استفاده کنید.

I love going for walks in the country

من عاشق پیاده روی در طبیعت هستم.

 

 There are lots of people that try to preserve the nature.

مردم زیادی وجود دارند که در حفظ طبیعت می کوشند.