آموزش شنیداری انگلیسی مقدماتی مکالمه بیست و پنجم

3075

فایل های صوتی:

A: "Jack, what's wrong?" B: "You!" A: "What are you talking about? What did I do?" B: "You told Martha that I was on a date? What was that all about?" A: "No... that's not what I meant. I didn't mean that. She asked me where you were and I jokingly said that you were on a date with Sara. I thought Martha knew that you and Sara were just friends." B: "She started feeling suspicious after you said that." A: "I'm sorry man. I didn't know. I didn't mean to screw anything up." B: "Martha gets jealous easily and it took a while to convince her that Sara was just a friend. Now, I have to explain to Sara that I can't hang around her because of you." A: "Look. I really didn't mean to, and next time I see Martha, I'll really tell her that you and Sara are really just friends." B: "Don't bother."

 چی شده جک؟

 شما!

راجع به چی حرف میزنی؟ چیکار کردم ؟

 به مارتا گفتی من قرار دارم. جریان چیه؟

 نه... منظورم این نبود. ازم پرسید تو کجا بودی ، منم به شوخی گفتم که با سارا قرار داری. فکر میکردم مارتا میدونه که تو و سارا فقط دوستید.

 بعد از حرفای تو مارتا بهم مشکوک شده

 واقعا متاسفم.نمیدونستم .قصد خراب کردن همه چیزو نداشتم.

 مارتا خیلی حسوده و خیلی طول میکشه تا متقاعد بشه سار

ا فقط دوسته برام. الان باید به سارا توضیح بدم که به خاطر حرفای تو دیگه نمیتوتن باهاش وقت بگذرونم.

ببین منو ! من واقعا قصدم این نبود، دفعه بعد که مارتارو دیدم بهش میگم که تو و سارا فقط دوتا دوستید.

 بیخیال.