کتابخانه
مقالات
گالری

آموزش شنیداری انگلیسی مقدماتی مکالمه بیست و چهارم

6250496


فایل های صوتی:

A: "What happened to your car?" B: "A tow truck was towing my car and put all those dents in my car." A: "Are they going to pay you for the damages?" B: "They're saying it was already there." A: "What the hell. That doesn't make sense. What are you going to do." B: "I have to go to court. A cop was there so he can prove that the damage wasn't there." A: "That sucks. I'd be pissed if that happened to me." B: "I got an estimate and it's four thousand dollars." A: "Oh my gosh. Damn... screw the court, I would burn down their store." B: "We'll see what happens after court."

 ماشینت چی شده؟

جرثقیلی ماشینمو  بکسل کرد و جای ضربه هاش رو ماشینم موند.

 خسارتشو دادن؟

 گفتن قبلا این فرورفتگه ها بوده

چه بعد،  چه بی منی. حالا میخوای چیکار کنی؟

 باید برم دادگاه. یه افسری هست که میتونه ثابت کنه این ضربه ها قبلا نبوده

 چه بد. اگر واسه من همچین اتفاقی میافتاد خیلی قاطی میکردم.

 تخمین زدم حدود 4هزار دلار خسارتشه

 یا خدا. لعنتی... ونجایی که هستند رو با اتیش میترکوندم

 

 screw the court =  f**k the court